दैनिक कार्यसूची

शिर्षक दस्तावेज मिति
मिति २०८० साल असार ४ गते दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको बाह्रौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/19/2023 - 20:05
मिति २०८० साल असार १ गते दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको एघारौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 06/18/2023 - 20:01
मिति २०८० साल असार १ गते दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको दशौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 06/18/2023 - 20:00
मिति २०८० साल जेष्ठ २३ गते दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको नवौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Thu, 06/08/2023 - 19:51
मिति २०८० साल जेष्ठ २४ गते दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको आठौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Thu, 06/08/2023 - 19:49
मिति २०८० साल जेष्ठ २३ गते दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको सातौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 06/07/2023 - 11:58
मिति २०८० साल जेष्ठ २१ गते दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको पाचौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/05/2023 - 13:28
मिति २०८० साल जेष्ठ १४ गते दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको चौथो बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 05/28/2023 - 21:50
मिति २०८० साल जेष्ठ १२ गते दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको तेस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Fri, 05/26/2023 - 17:25
मिति २०८० साल जेष्ठ ११ गते दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको दोस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Fri, 05/26/2023 - 10:50
मिति २०८० साल जेष्ठ १० गते दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकको दैनिक कार्यसूची Thu, 05/25/2023 - 10:48
मिति २०८० साल बैशाख १७ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको पन्ध्रौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 04/30/2023 - 15:46
मिति २०८० साल बैशाख १५ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको चौधौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 04/30/2023 - 13:20
मिति २०८० साल बैशाख १० गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको तेह्रौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 04/30/2023 - 13:18
मिति २०८० साल बैशाख ७ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको बाह्रौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Thu, 04/20/2023 - 15:25
मिति २०७९ साल चैत्र २२ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको एघारौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 04/05/2023 - 17:13
मिति २०७९ साल चैत्र १९ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको दशौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 04/02/2023 - 16:54
मिति २०७९ साल चैत्र १७ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको नवौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 04/02/2023 - 11:12
मिति २०७९ साल चैत्र १४ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको आठौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 03/29/2023 - 12:39
मिति २०७९ साल चैत्र १२ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको सातौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 03/26/2023 - 16:51
मिति २०७९ साल माघ ६ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको छैटौ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 01/22/2023 - 12:51
मिति २०७९ साल माघ ४ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको पाचौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 01/18/2023 - 19:38
मिति २०७९ साल माघ ३ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको चौथो बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 01/17/2023 - 15:53
मिति २०७९ साल माघ १ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको तेस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 01/15/2023 - 15:18
मिति २०७९ साल पौष २५ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 01/09/2023 - 14:32
मिति २०७९ साल पौष १८ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 01/02/2023 - 15:31
मिति २०७९ अषाढ १ गते सभाको दशौं अधिवेशनको चौधौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 08/07/2022 - 11:45
मिति २०७९ श्रावण १८ गते सभाको दशौं अधिवेशनको उनान्तिसौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 08/07/2022 - 11:42
मिति २०७९ श्रावण १६ गते सभाको दशौं अधिवेशनको अठ्ठाइसौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 08/07/2022 - 11:42
मिति २०७९ श्रावण ९ गते सभाको दशौं अधिवेशनको सताइसौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 08/07/2022 - 11:41
मिति २०७९ श्रावण ३ गते सभाको दशौं अधिवेशनको छबिस्सौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 08/07/2022 - 11:40
मिति २०७९ अषाढ ३१ गते सभाको दशौं अधिवेशनको पच्चिसौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 08/07/2022 - 11:39
मिति २०७९ अषाढ २९ गते सभाको दशौं अधिवेशनको चौबिसौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 08/07/2022 - 11:39
मिति २०७९ अषाढ २७ गते सभाको दशौं अधिवेशनको तेइसौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 08/07/2022 - 11:38
मिति २०७९ अषाढ २७ गते सभाको दशौं अधिवेशनको बाइसौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 08/07/2022 - 11:37
मिति २०७९ अषाढ २४ गते सभाको दशौं अधिवेशनको एक्काइसौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 08/07/2022 - 11:37
मिति २०७९ अषाढ २५ गते सभाको दशौं अधिवेशनको बिसौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 08/07/2022 - 11:36
मिति २०७९ अषाढ २४ गते सभाको दशौं अधिवेशनको उन्नाइसौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 08/07/2022 - 11:35
मिति २०७९ अषाढ १२ गते सभाको दशौं अधिवेशनको अठारौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 08/07/2022 - 11:34
मिति २०७९ अषाढ १२ गते सभाको दशौं अधिवेशनको सत्रौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 06/26/2022 - 15:59
मिति २०७९ अषाढ १० गते सभाको दशौं अधिवेशनको सोह्रौ बैठकको दैनिक कार्यसूची Fri, 06/24/2022 - 16:09
मिति २०७९ अषाढ ९ गते सभाको दशौं अधिवेशनको पन्ध्रौ बैठकको दैनिक कार्यसूची Thu, 06/23/2022 - 16:19
मिति २०७९ अषाढ १ गते सभाको दशौं अधिवेशनको तेह्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 06/15/2022 - 15:47
मिति २०७९ जेष्ठ २८ गते सभाको दशौं अधिवेशनको बाह्रौं बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 06/12/2022 - 09:13
मिति २०७९ जेष्ठ २७ गते सभाको दशौं अधिवेशनको एघारौं बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 06/12/2022 - 09:06
मिति २०७९ जेष्ठ २६ गते सभाको दशौँ अधिवेशनको नवौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Thu, 06/09/2022 - 15:53
मिति २०७९ जेष्ठ २४ गते सभाको दशौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 06/07/2022 - 15:35
मिति २०७९ जेष्ठ १८ गते सभाको दशौँ अधिवेशनको सातौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 06/01/2022 - 15:43
मिति २०७९ जेष्ठ १७ गते सभाको दशौँ अधिवेशनको छैटौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 05/31/2022 - 15:53
मिति २०७९ जेष्ठ १६ गते सभाको दशौँ अधिवेशनको पाचौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 05/30/2022 - 15:26
मिति २०७९ जेष्ठ १३ गते सभाको दशौँ अधिवेशनको चौथो बैठकको दैनिक कार्यसूची Fri, 05/27/2022 - 16:27
मिति २०७९ जेष्ठ ११ गते सभाको दशौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 05/25/2022 - 15:58
मिति २०७९ जेष्ठ ११ गते सभाको दशौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 05/25/2022 - 15:56
मिति २०७९ जेष्ठ १० गते सभाको दशौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 05/24/2022 - 14:09
मिति २०७८ चैत २२ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको अठारौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 04/05/2022 - 13:25
मिति २०७८ चैत २१ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको सत्रौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 04/05/2022 - 13:24
मिति २०७८ चैत ७ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको सोह्रौं बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 03/21/2022 - 15:28
मिति २०७८ फाल्गुण २५ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको पन्ध्रौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 03/09/2022 - 14:18
मिति २०७८ फाल्गुण २४ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको चौधौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 03/09/2022 - 11:16
मिति २०७८ फाल्गुण २३ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको तेह्रौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 03/07/2022 - 15:41
मिति २०७८ फाल्गुण १८ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको बाह्रौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Fri, 03/04/2022 - 12:14
मिति २०७८ फाल्गुण १८ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको एघारौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 03/02/2022 - 15:12
मिति २०७८ फाल्गुण १६ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको दशौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 03/02/2022 - 12:07
मिति २०७८ माघ २७ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको नवौं बैठकको दैनिक कार्यसूची Sat, 02/12/2022 - 21:45
मिति २०७८ माघ २६ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको आठौं बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 02/09/2022 - 13:39
मिति २०७८ माघ २५ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको सातौं बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 02/09/2022 - 13:21
मिति २०७८ माघ २४ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको छैंठौं बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 02/09/2022 - 13:20
मिति २०७८ माघ २३ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको पाचौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 02/06/2022 - 13:42
मिति २०७८ माघ १८ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको चौथो बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 02/01/2022 - 14:37
मिति २०७८ माघ १६ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको तेस्रो-२ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 01/30/2022 - 16:59
मिति २०७८ माघ १६ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 01/30/2022 - 14:05
मिति २०७८ माघ २ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 01/16/2022 - 15:40
मिति २०७८ पौष २८ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 01/12/2022 - 16:04
मिति २०७८ मंसिर १५ गतेको सभाको विशेष अधिवेशनको दोस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 01/12/2022 - 16:03
मिति २०७८ मंसिर १४ गतेको सभाको विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 01/12/2022 - 16:02
मिति २०७८ अषाढ ३० गतेको सभाको आठौँ अधिवेशनको १८ औँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 01/12/2022 - 16:01
मिति २०७८ अषाढ २९ गतेको सभाको आठौँ अधिवेशनको १७ औँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 07/13/2021 - 17:24
मिति २०७८ अषाढ २७ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको १६ औँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 07/11/2021 - 14:57
मिति २०७८ अषाढ २४ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको १५ औँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Thu, 07/08/2021 - 16:04
मिति २०७८ अषाढ १८ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको १४ औँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Fri, 07/02/2021 - 15:31
मिति २०७८ अषाढ १३ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको १३ औंँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 06/27/2021 - 16:44
मिति २०७८ अषाढ ११ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको १२ औंँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 06/27/2021 - 12:10
मिति २०७८ अषाढ १ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको १० र ११ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 06/16/2021 - 12:04
मिति २०७८ अषाढ १ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको नवौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 06/16/2021 - 12:03
मिति २०७८ जेष्ठ ३१ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको आठौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 06/16/2021 - 12:03
मिति २०७८ जेष्ठ ३० गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको सातौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/14/2021 - 13:24
मिति २०७८ जेष्ठ २९ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको छैटौ बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/14/2021 - 13:23
मिति २०७८ जेष्ठ २८ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको पाचौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/14/2021 - 13:23
मिति २०७८ जेष्ठ २७ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको चौथो बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/14/2021 - 13:22
मिति २०७८ जेष्ठ २७ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको तेस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/14/2021 - 13:21
मिति २०७८ जेष्ठ २६ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको दोस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/14/2021 - 13:21
मिति २०७८ जेष्ठ २४ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको पहिलो बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/14/2021 - 13:19
मिति २०७८ बैसाख १४ गतेको सभाको सातौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 04/27/2021 - 15:40
मिति २०७८ बैसाख १३ गतेको सभाको सातौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 04/27/2021 - 15:39
मिति २०७८ बैसाख ३ गतेको सभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकको दैनिक कार्यसूची Fri, 04/16/2021 - 13:36
मिति २०७७ असार २७ गतेको सभाको २९ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 07/12/2020 - 17:00
मिति २०७७ असार २४ गतेको सभाको २८ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 07/08/2020 - 16:59
मिति २०७७ असार २३ गतेको सभाको २७ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 07/08/2020 - 12:18
मिति २०७७ असार २३ गतेको सभाको २६ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 07/08/2020 - 12:13
मिति २०७७ असार २२ गतेको सभाको २५ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 07/06/2020 - 15:10
मिति २०७७ असार २१ गतेको सभाको २४ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 07/06/2020 - 15:09
मिति २०७७ असार २० गतेको सभाको २३ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 07/06/2020 - 15:07
मिति २०७७ असार ११ गतेको सभाको २२ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Fri, 06/26/2020 - 12:54
मिति २०७७ असार १० गतेको सभाको २१ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 06/24/2020 - 17:24
मिति २०७७ असार ८ गतेको सभाको २० औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 06/23/2020 - 08:00
मिति २०७७ असार ८ गतेको सभाको १९ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 06/23/2020 - 08:00
मिति २०७७ असार ७ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Sun, 06/21/2020 - 14:59
मिति २०७७ असार ६ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Sat, 06/20/2020 - 19:23
मिति २०७७ असार ५ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Fri, 06/19/2020 - 17:22
मिति २०७७ असार ४ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Fri, 06/19/2020 - 10:07
मिति २०७७ असार ३ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Wed, 06/17/2020 - 13:29
मिति २०७७ असार १ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/15/2020 - 10:23
मिति २०७७ जेठ ३० गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Sun, 06/14/2020 - 13:32
मिति २०७७ जेठ २८ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Wed, 06/10/2020 - 14:29
मिति २०७७ जेठ २२ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Thu, 06/04/2020 - 13:51
मिति २०७७ जेठ २० गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Tue, 06/02/2020 - 15:03
मिति २०७७ जेठ १९ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/01/2020 - 14:36
मिति २०७७ जेठ १८ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Sun, 05/31/2020 - 14:34
मिति २०७७ जेठ १४ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Wed, 05/27/2020 - 13:29
मिति २०७७ जेठ १३ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Tue, 05/26/2020 - 13:00
मिति २०७७ जेठ १२ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Mon, 05/25/2020 - 14:34
मिति २०७७ जेठ ११ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Sun, 05/24/2020 - 13:29
मिति २०७६ फागुन २७ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Tue, 03/10/2020 - 12:42
मिति २०७६ फागुन २३ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Fri, 03/06/2020 - 12:15
मिति २०७६ फागुन २० गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Tue, 03/03/2020 - 11:51
मिति २०७६ फागुन १९ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Mon, 03/02/2020 - 12:49
मिति २०७६ फागुन १८ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Sun, 03/01/2020 - 11:45
मिति २०७६ फागुन ३ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Sat, 02/15/2020 - 12:49
मिति २०७६ माघ २४ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Fri, 02/07/2020 - 13:29

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran