समितिमा गएका विधेयकहरु

क्र.स. दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज
०१ २७ २०७५।१२।०१ खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको बिधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको बिधेयक.pdf
०२ २९ २०७५।१२।१० सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
०३ ३७ २०७६।०५।२४ प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह विधेयक.pdf

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran