समितिमा गएका विधेयकहरु

क्र.स. दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज
२०७९/१२/१२ कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठाधन (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
२०७९/१२/१२ कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
०१ २७ २०७५/१२/१० उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक , २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
०२ ४७ २०७७/०६/२७ कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
०४ ४८ २०७७/०७/२१ कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधनगर्न बनेको विधेयक.pdf
०५ ४९ २०७७/०७/२५ कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ४९. आमसञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक २०७७ Final.pdf
०३ ५० २०७७/०७/२५ पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ सामाजिक विकास मन्त्रालय ५०. पर्वतीय विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन Edite.pdf
०६ ५१ २०७७/०९/२९ शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक.pdf
०७ ५२ २०७७/१२/०१ कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक.pdf
०८ ६० २०७८/०६/१० सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८ सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८.pdf

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran