समितिमा गएका विधेयकहरु

क्र.स. दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज
०१ २६ २०७५।१२।०१ खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको बिधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको बिधेयक.pdf
०२ २७ २०७५/१२/१० उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक , २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
०३ २९ २०७५।१२।१० सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
०४ ३७ २०७६।०५।२४ प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह विधेयक.pdf
०५ ३८ २०७६/१०/१९ कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
०६ ३९ २०७६/११/०२ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लोक सेवा आयोग ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६.pdf
०७ ४० २०७६/११/१४ कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
०८ ४१ २०७६/११/१४ कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran