समितिमा गएका विधेयकहरु

क्र.स. दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज
०१ २७ २०७५/१२/१० उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक , २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
०२ ३७ २०७६।०५।२४ प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह विधेयक.pdf
०३ ४० २०७६/११/१४ कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
०४ ४१ २०७६/११/१४ कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
०५ ४२ २०७७/०२/२३ प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077.pdf
०६ ४३ २०७७/०२/२३ कर्णाली प्रदेशमा व्यापार-व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा व्यापार-व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था.pdf

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran