दर्ता विधेयक

क्र.स. दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज (डाउनलोड)
०१ २५ २०७५/११/१४ प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सामाजिक विकास मन्त्रालय घरेलु हिंसा विधेयक.pdf
०२ ३२ २०७६/०२/१२ कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक, २०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन, २०७६.pdf
०३ ४२ २०७७/०२/२३ प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077.pdf
०४ ४३ २०७७/०२/२३ कर्णाली प्रदेशमा व्यापार-व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा व्यापार-व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था.pdf
०५ ४६ २०७७/०३/०५ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक, 2077 आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धीविधेयक, 2077.pdf

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran