दर्ता विधेयक

क्र.स. दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज (डाउनलोड)
०१ २५ २०७५/११/१४ प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सामाजिक विकास मन्त्रालय घरेलु हिंसा विधेयक.pdf
०२ ३२ २०७६/०२/१२ कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक, २०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन, २०७६.pdf
०३ ४७ २०७७/०६/२७ कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
०४ ४८ २०७७/०७/२१ कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधनगर्न बनेको विधेयक.pdf
०५ ४९ २०७७/०७/२५ कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ४९. आमसञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक २०७७ Final.pdf
०६ ५० २०७७/०७/२५ पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ सामाजिक विकास मन्त्रालय ५०. पर्वतीय विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन Edite.pdf
०७ ५१ २०७७/०९/२९ शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक.pdf
०८ ५२ २०७७/१२/०१ कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक.pdf
०९ ५३ २०७८/०१/०२ प्रदेश लोक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश लोक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, 207५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश.pdf
१० ५५ २०७८/०२/०३ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
११ ५६ २०७८/०२/०७ प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, 2075 लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, 2075 लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
१२ ६० २०७८/०६/१० सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८ सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८.pdf

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran