प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, 2075 लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७८/०२/०७
दर्ता नं.
५६
क्र.स.
०३

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran