प्रमाणिकरण भएका बिधेयकहरु

क्र.स. दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज
०१ ०१ २०७४।१२।०९ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४_0.pdf
०२ ०३ २०७५।०१।१६ कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक.pdf
०३ ०४ २०७५।०१।०७ कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
०४ ०५ २०७५।०१।१३ आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ अर्थ विधेयक.pdf
०५ ०६ २०७५।०१।१६ कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
०६ ०७ २०७५।०१।१८ कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
०७ ०८ २०७५।०१।१९ कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
०८ ०९ २०७५।०१।२४ कर्णाली प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक.pdf
०९ १० २०७५।०१।२४ गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
१० ११ २०७५।०२।२० कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण(व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण(व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५.pdf
११ १२ २०७५।०२।२१ जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ¸२०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ¸२०७५.pdf
१२ १३ २०७५।०२।२१ गाउँ सभा र नगर सभा सञ्‍चालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गाउँ सभा र नगर सभा सञ्‍चालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
१३ १४ २०७५-०३।०१ आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को अर्थ विधेयक.pdf
१४ १५ २०७५।०३।०१ आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ विनियोजन विधेयक.pdf
१५ १६ कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५-०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५-०७६.pdf
१६ १७ २०७५।०३।०१ कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउनेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउनेसम्बन्धी, २०७५.pdf
१७ १८ २०७५।०३।१९ कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
१८ १९ २०७५।०३।१९ कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५.pdf
१९ २० २०७५।०४।१३ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
२० २१ २०७५।११।०९ कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
२१ २२ २०७५।११।१० कर्णाली प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभुति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभुति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५.pdf
२२ २३ २०७५।११।१४ प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
२३ २४ २०७५।११।१४ कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
२४ २५ २०७५।११।१४ प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
२५ ३० २०७६।०५।१७ कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६.pdf
२६ ३३ २०७६।०३।०१ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६-०७७ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६-०७७.pdf
२७ ३४ २०७६।०३।०१ आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को सेवा र कार्यहरूको लागि कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को अर्थ विधेयक.pdf
२८ ३५ २०७६।०३।०१ कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६-०७७ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६-०७७.pdf

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran