प्रदेश सभाका प्रमुख कार्यहरु

प्रदेशसभाका प्रमुख कार्यहरु: 

     क्र.सं.       कार्य जिम्मेवारी
       १.               सरकारको निर्माण गर्ने
       २.               कानून बनाउने
       ३.               संसदीय अनुगमन गर्ने
       ४.               बजेट पारित गर्ने

 

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran