सूचना पत्र

शिर्षक दस्तावेज मिति
दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन, बैठक संख्या- १० र ११ सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 06/19/2023 - 20:06
दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन, बैठक संख्या- ९ सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 06/18/2023 - 20:02
दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन, बैठक संख्या- ८ सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Thu, 06/08/2023 - 19:54
दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन, बैठक संख्या- ७ सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Thu, 06/08/2023 - 19:52
दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन, बैठक संख्या-५ र ६ सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 06/07/2023 - 12:00
दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन, बैठक संख्या-४ सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 06/05/2023 - 13:29
दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन, बैठक संख्या-३ सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 05/28/2023 - 21:51
दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन, बैठक संख्या-२ सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 05/26/2023 - 17:25
दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन, बैठक संख्या-१ सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 05/26/2023 - 10:51
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन, बैठक संख्या-१५ सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Thu, 05/25/2023 - 10:49
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन, बैठक संख्या-१४ सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 04/30/2023 - 15:46
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन, बैठक संख्या-१३ सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 04/30/2023 - 13:28
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन, बैठक संख्या-१२ सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 04/30/2023 - 13:27
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन, बैठक संख्या-११ सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Thu, 04/20/2023 - 15:26
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन, बैठक संख्या-१० सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 04/05/2023 - 17:13
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन, बैठक संख्या-९, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 04/02/2023 - 16:54
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन, बैठक संख्या-८, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 04/02/2023 - 11:13
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन, बैठक संख्या-७, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 03/29/2023 - 12:41
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन, बैठक संख्या-६, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 03/26/2023 - 16:52
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन, बैठक संख्या-५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 01/22/2023 - 12:52
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन, बैठक संख्या-४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 01/18/2023 - 19:39
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन, बैठक संख्या-३, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 01/17/2023 - 15:53
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन, बैठक संख्या-२, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 01/15/2023 - 15:21
दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन, बैठक संख्या-१, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 01/09/2023 - 14:34
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- ११, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 08/07/2022 - 11:54
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- २८, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 08/07/2022 - 11:52
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- २७, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 08/07/2022 - 11:51
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- २६, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 08/07/2022 - 11:51
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- २५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 08/07/2022 - 11:50
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- २४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 08/07/2022 - 11:50
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- २२-२३, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 08/07/2022 - 11:49
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- २०, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 08/07/2022 - 11:48
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- १९, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 08/07/2022 - 11:47
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- १७-१८, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 08/07/2022 - 11:46
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- १६, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 06/26/2022 - 16:00
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- १५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 06/24/2022 - 16:10
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- १३ र १४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Thu, 06/23/2022 - 16:21
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- १२, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 06/15/2022 - 15:48
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- १०, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 06/12/2022 - 09:05
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- ८ र ९, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Thu, 06/09/2022 - 15:54
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- ७, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 06/07/2022 - 15:36
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- ६, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 06/01/2022 - 15:44
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- ५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 05/31/2022 - 15:53
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- ४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 05/30/2022 - 15:27
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- २ र ३, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 05/27/2022 - 16:28
दशौं अधिवेशन, बैठक संख्या- १, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 05/25/2022 - 15:59
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १९, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 05/24/2022 - 14:10
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १७, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 04/05/2022 - 13:26
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १६, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 04/05/2022 - 13:25
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 03/21/2022 - 15:30
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 03/09/2022 - 14:20
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १३, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 03/09/2022 - 11:17
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १२, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 03/07/2022 - 15:41
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ११, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 03/04/2022 - 12:15
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १०, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 03/02/2022 - 15:13
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ९, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 03/02/2022 - 12:10
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ८, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sat, 02/12/2022 - 21:45
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ७, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 02/09/2022 - 13:41
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ६, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 02/09/2022 - 13:16
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 02/09/2022 - 13:10
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 02/06/2022 - 13:45
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ३, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 02/01/2022 - 14:38
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- २, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 01/30/2022 - 14:06
नवौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 01/16/2022 - 15:38
विशेष अधिवेशन, बैठक संख्या- १, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 01/12/2022 - 16:00
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १८, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 01/12/2022 - 15:59
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १७, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 01/12/2022 - 15:58
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १६, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 07/13/2021 - 17:25
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 07/11/2021 - 14:59
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Thu, 07/08/2021 - 16:05
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १३, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 07/02/2021 - 15:32
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १२, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 06/27/2021 - 16:45
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ०९, १० र ११, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 06/27/2021 - 12:11
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ०८, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 06/16/2021 - 12:06
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ०७, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 06/16/2021 - 12:05
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ०६, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 06/15/2021 - 10:10
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ०५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 06/15/2021 - 10:10
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ०३-०४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 06/14/2021 - 13:27
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ०२, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 06/14/2021 - 13:27
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ०१, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 06/14/2021 - 13:25
सातौं अधिवेशन, बैठक संख्या-०२, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 04/27/2021 - 15:38
सातौं अधिवेशन, बैठक संख्या-०१, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 04/27/2021 - 15:36
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२९, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 04/16/2021 - 13:45
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२८, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 07/12/2020 - 17:00
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२६ र २७, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 07/08/2020 - 17:00
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 07/08/2020 - 15:13
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 07/06/2020 - 15:15
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२३, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 07/06/2020 - 15:11
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२२, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 07/06/2020 - 15:08
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२१, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 06/26/2020 - 12:54
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१९ र २०, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) बैठक संख्या १९ र २० (असार ८ २०७७)_0.pdf Wed, 06/24/2020 - 17:29
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१८, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 06/24/2020 - 17:28
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१७, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 06/23/2020 - 08:09
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१६, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 06/21/2020 - 15:01
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 06/19/2020 - 17:23
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 06/19/2020 - 10:08
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१२ र १३, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 06/17/2020 - 13:29
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-११, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 06/15/2020 - 10:25
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१०, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 06/14/2020 - 13:33
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-९, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 06/10/2020 - 14:30
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-८, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Thu, 06/04/2020 - 13:51
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-७, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 06/02/2020 - 15:04
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-६, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 06/01/2020 - 14:35
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 05/31/2020 - 14:39
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 05/29/2020 - 14:01
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-३, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 05/27/2020 - 13:28
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 05/26/2020 - 13:01
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 05/25/2020 - 14:35
पाँचौ अधिवेशन, बैठक संख्या-७, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 05/24/2020 - 13:38
पाँचौ अधिवेशन, बैठक संख्या-६, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 03/10/2020 - 12:44
पाँचौ अधिवेशन, बैठक संख्या-५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 03/06/2020 - 12:16
पाँचौ अधिवेशन, बैठक संख्या-४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 03/03/2020 - 11:53
पाँचौ अधिवेशन, बैठक संख्या-३, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 03/02/2020 - 12:54
पाँचौ अधिवेशन, बैठक संख्या-२, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 03/01/2020 - 11:44
पाँचौ अधिवेशन, बैठक संख्या-१, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 03/01/2020 - 11:42

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran