सूचना पत्र

शिर्षक दस्तावेज मिति
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १६, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 07/13/2021 - 17:25
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 07/11/2021 - 14:59
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Thu, 07/08/2021 - 16:05
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १३, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 07/02/2021 - 15:32
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- १२, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 06/27/2021 - 16:45
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ०९, १० र ११, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 06/27/2021 - 12:11
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ०८, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 06/16/2021 - 12:06
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ०७, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 06/16/2021 - 12:05
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ०६, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 06/15/2021 - 10:10
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ०५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 06/15/2021 - 10:10
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ०३-०४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 06/14/2021 - 13:27
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ०२, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 06/14/2021 - 13:27
आठौँ अधिवेशन, बैठक संख्या- ०१, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 06/14/2021 - 13:25
सातौं अधिवेशन, बैठक संख्या-०२, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 04/27/2021 - 15:38
सातौं अधिवेशन, बैठक संख्या-०१, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 04/27/2021 - 15:36
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२९, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 04/16/2021 - 13:45
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२८, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 07/12/2020 - 17:00
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२६ र २७, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 07/08/2020 - 17:00
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 07/08/2020 - 15:13
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 07/06/2020 - 15:15
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२३, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 07/06/2020 - 15:11
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२२, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 07/06/2020 - 15:08
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२१, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 06/26/2020 - 12:54
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१९ र २०, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) बैठक संख्या १९ र २० (असार ८ २०७७)_0.pdf Wed, 06/24/2020 - 17:29
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१८, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 06/24/2020 - 17:28
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१७, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 06/23/2020 - 08:09
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१६, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 06/21/2020 - 15:01
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 06/19/2020 - 17:23
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 06/19/2020 - 10:08
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१२ र १३, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 06/17/2020 - 13:29
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-११, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 06/15/2020 - 10:25
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१०, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 06/14/2020 - 13:33
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-९, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 06/10/2020 - 14:30
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-८, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Thu, 06/04/2020 - 13:51
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-७, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 06/02/2020 - 15:04
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-६, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 06/01/2020 - 14:35
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 05/31/2020 - 14:39
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 05/29/2020 - 14:01
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-३, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Wed, 05/27/2020 - 13:28
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-२, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 05/26/2020 - 13:01
छैंटौं अधिवेशन, बैठक संख्या-१, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 05/25/2020 - 14:35
पाँचौ अधिवेशन, बैठक संख्या-७, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 05/24/2020 - 13:38
पाँचौ अधिवेशन, बैठक संख्या-६, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 03/10/2020 - 12:44
पाँचौ अधिवेशन, बैठक संख्या-५, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Fri, 03/06/2020 - 12:16
पाँचौ अधिवेशन, बैठक संख्या-४, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Tue, 03/03/2020 - 11:53
पाँचौ अधिवेशन, बैठक संख्या-३, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Mon, 03/02/2020 - 12:54
पाँचौ अधिवेशन, बैठक संख्या-२, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 03/01/2020 - 11:44
पाँचौ अधिवेशन, बैठक संख्या-१, सूचनापत्र-२ (बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण) Sun, 03/01/2020 - 11:42

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran