दैनिक कार्यसूची

शिर्षक दस्तावेज मिति
मिति २०७८ अषाढ २९ गतेको सभाको आठौँ अधिवेशनको १७ औँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 07/13/2021 - 17:24
मिति २०७८ अषाढ २७ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको १६ औँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 07/11/2021 - 14:57
मिति २०७८ अषाढ २४ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको १५ औँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Thu, 07/08/2021 - 16:04
मिति २०७८ अषाढ १८ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको १४ औँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Fri, 07/02/2021 - 15:31
मिति २०७८ अषाढ १३ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको १३ औंँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 06/27/2021 - 16:44
मिति २०७८ अषाढ ११ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको १२ औंँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 06/27/2021 - 12:10
मिति २०७८ अषाढ १ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको १० र ११ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 06/16/2021 - 12:04
मिति २०७८ अषाढ १ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको नवौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 06/16/2021 - 12:03
मिति २०७८ जेष्ठ ३१ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको आठौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 06/16/2021 - 12:03
मिति २०७८ जेष्ठ ३० गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको सातौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/14/2021 - 13:24
मिति २०७८ जेष्ठ २९ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको छैटौ बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/14/2021 - 13:23
मिति २०७८ जेष्ठ २८ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको पाचौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/14/2021 - 13:23
मिति २०७८ जेष्ठ २७ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको चौथो बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/14/2021 - 13:22
मिति २०७८ जेष्ठ २७ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको तेस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/14/2021 - 13:21
मिति २०७८ जेष्ठ २६ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको दोस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/14/2021 - 13:21
मिति २०७८ जेष्ठ २४ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको पहिलो बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/14/2021 - 13:19
मिति २०७८ बैसाख १४ गतेको सभाको सातौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 04/27/2021 - 15:40
मिति २०७८ बैसाख १३ गतेको सभाको सातौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 04/27/2021 - 15:39
मिति २०७८ बैसाख ३ गतेको सभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकको दैनिक कार्यसूची Fri, 04/16/2021 - 13:36
मिति २०७७ असार २७ गतेको सभाको २९ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Sun, 07/12/2020 - 17:00
मिति २०७७ असार २४ गतेको सभाको २८ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 07/08/2020 - 16:59
मिति २०७७ असार २३ गतेको सभाको २७ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 07/08/2020 - 12:18
मिति २०७७ असार २३ गतेको सभाको २६ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 07/08/2020 - 12:13
मिति २०७७ असार २२ गतेको सभाको २५ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 07/06/2020 - 15:10
मिति २०७७ असार २१ गतेको सभाको २४ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 07/06/2020 - 15:09
मिति २०७७ असार २० गतेको सभाको २३ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Mon, 07/06/2020 - 15:07
मिति २०७७ असार ११ गतेको सभाको २२ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Fri, 06/26/2020 - 12:54
मिति २०७७ असार १० गतेको सभाको २१ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Wed, 06/24/2020 - 17:24
मिति २०७७ असार ८ गतेको सभाको २० औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 06/23/2020 - 08:00
मिति २०७७ असार ८ गतेको सभाको १९ औं बैठकको दैनिक कार्यसूची Tue, 06/23/2020 - 08:00
मिति २०७७ असार ७ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Sun, 06/21/2020 - 14:59
मिति २०७७ असार ६ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Sat, 06/20/2020 - 19:23
मिति २०७७ असार ५ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Fri, 06/19/2020 - 17:22
मिति २०७७ असार ४ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Fri, 06/19/2020 - 10:07
मिति २०७७ असार ३ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Wed, 06/17/2020 - 13:29
मिति २०७७ असार १ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/15/2020 - 10:23
मिति २०७७ जेठ ३० गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Sun, 06/14/2020 - 13:32
मिति २०७७ जेठ २८ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Wed, 06/10/2020 - 14:29
मिति २०७७ जेठ २२ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Thu, 06/04/2020 - 13:51
मिति २०७७ जेठ २० गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Tue, 06/02/2020 - 15:03
मिति २०७७ जेठ १९ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Mon, 06/01/2020 - 14:36
मिति २०७७ जेठ १८ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Sun, 05/31/2020 - 14:34
मिति २०७७ जेठ १४ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Wed, 05/27/2020 - 13:29
मिति २०७७ जेठ १३ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Tue, 05/26/2020 - 13:00
मिति २०७७ जेठ १२ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Mon, 05/25/2020 - 14:34
मिति २०७७ जेठ ११ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Sun, 05/24/2020 - 13:29
मिति २०७६ फागुन २७ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Tue, 03/10/2020 - 12:42
मिति २०७६ फागुन २३ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Fri, 03/06/2020 - 12:15
मिति २०७६ फागुन २० गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Tue, 03/03/2020 - 11:51
मिति २०७६ फागुन १९ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Mon, 03/02/2020 - 12:49
मिति २०७६ फागुन १८ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Sun, 03/01/2020 - 11:45
मिति २०७६ फागुन ३ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Sat, 02/15/2020 - 12:49
मिति २०७६ माघ २४ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची Fri, 02/07/2020 - 13:29

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran