मिति २०७६ माघ २४ गतेको सभाको दैनिक कार्यसूची

आर्थिक वर्ष

पाँचौ अधिवेशनको पहिलो बैठक

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran