पारित विधेयक

क्र.स. शिर्षक सभाबाट पारित मिति
०१ कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ २०७४।१२।२१

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran