प्रदेश लोकसेवा आयोग (दोस्रो) संशोधन अध्यादेश, २०७७

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७८८/०९/२६
दर्ता नं.
६१
सभाबाट पारित मिति
२०७८/१०/१८
क्र.स.
४६

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran