विधेयक माथिको संशोधन

क्र.स. दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज
०१ ३७ २०७६/०५/२४ प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (संशोधन) २०७६ सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक.pdf
०२ ३८ २०७६/१०/१९ कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक (संशोधन) २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक (संशोधन) २०७६.pdf
०३ ३९ २०७६/११/०२ लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश लोकसेवा आयोग, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
०४ ४० २०७६/११/१४ कर्णाली प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (संशोधन), २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश-भित्रको-राष्ट्रिय-वनको-संरक्षण-र-सुव्यवस्था-गर्न-बनेको-विधेयक-संशोधन.pdf
०५ ४१ २०७६/११/१४ कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (संशोधन), २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६ सशोधन.pdf

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran