शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७७/०९/२९
अधिवेशन
नवौँ
दर्ता नं.
५१
क्र.स.
१०

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran