प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७६/११/०२
दर्ता नं.
३९
सभाबाट पारित मिति
२०७७/०२/३०
क्र.स.
३१

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran