कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
सभाबाट पारित मिति
२०७४।१२।२१
क्र.स.
०१

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran