प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७८/०१/०२
दर्ता नं.
५४
सभाबाट पारित मिति
२०७८/०१/१३
क्र.स.
४१

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran