कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७८/०९/२७
अधिवेशन
नवौँ
दर्ता नं.
६४
सभाबाट पारित मिति
२०७८/१०/१८
क्र.स.
४८

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran