दर्ता विधेयक

क्र.स. दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज (डाउनलोड)
०१ २६ २०७५/११/१४ प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सामाजिक विकास मन्त्रालय घरेलु हिंसा विधेयक.pdf
०२ ३२ २०७६/०२/१२ कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक, २०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन, २०७६.pdf
०३ ५६ २०७८/०२/०७ प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, 2075 लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, 2075 लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
०४ ६३ २०७८/०९/२६ कर्णाली नव-प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८
०५ ६९ २०७८/११/०३ प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (प्रतिस्थापन विधेयक) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको.pdf
०६ ७० २०७८/११/०३ प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (प्रतिस्थापन विधेयक) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
०७ ७१ २०७८/११/०३ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेशसभा सचिवालय ऐन संशोधन.pdf
०८ ७२ २०७८/११/१५ कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६लाईसंशोधन गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास संशोधन विधेयक.pdf
०९ ७३ २०७८/११/१५ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
१० ७४ २०७८/११/२६ कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ( दोस्रो संशोधन ) विधेयक, २०७८ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
११ ७५ २०७८/१२/०४ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ लाई लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको.pdf
१२ ७६ २०७८/१२/०४ प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारीश्रमिक सेवाका सर्त र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश-लोक-सेवा-आयोगका-पदाधिकारीको-पारिश्रमिक-सुविधा-विधेयक.२०७८-चैत.pdf
१३ ७७ २०७८/१२/१० मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
१४ ७८ २०७८/१२/२४ कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धका व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त विधेयक.pdf
१५ ८१ कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक_0.pdf

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran