मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७८/१२/१०
अधिवेशन
नवौँ
दर्ता नं.
७७
क्र.स.
१३

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran