प्रमाणिकरण भएका बिधेयकहरु

क्र.स. दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज
०१ ०१ २०७४।१२।०९ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४_0.pdf
०२ ०५ २०७५।०१।१३ आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ अर्थ विधेयक.pdf
०३ १९ २०७५।०३।१९ कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५.pdf
०४ ०३ २०७५।०१।१६ कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक.pdf
०५ ०९ २०७५।०१।२४ कर्णाली प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक.pdf
०६ ०७ २०७५।०१।१८ कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
०७ ११ २०७५।०२।२० कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण(व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण(व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५.pdf
०८ १४ २०७५-०३।०१ आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को अर्थ विधेयक.pdf
०९ १५ २०७५।०३।०१ आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ विनियोजन विधेयक.pdf
१० १६ २०७५/०३।०१ कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५-०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५-०७६.pdf
११ १७ २०७५।०३।०१ कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउनेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउनेसम्बन्धी, २०७५.pdf
१२ १० २०७५।०१।२४ गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
१३ ०४ २०७५।०१।०७ कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
१४ २० २०७५।०४।१३ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
१५ ०६ २०७५।०१।१६ कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
१६ ०८ २०७५।०१।१९ कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
१७ १२ २०७५।०२।२१ जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ¸२०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ¸२०७५.pdf
१८ १३ २०७५।०२।२१ गाउँ सभा र नगर सभा सञ्‍चालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गाउँ सभा र नगर सभा सञ्‍चालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
१९ १८ २०७५।०३।१९ कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
२० २१ २०७५।११।०९ कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
२१ ३१ २०७५/१२/१२ प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश लोक सेवा आयोगको विधेयक पहिलो संशोधन सहित_0.pdf
२२ ३३ २०७६।०३।०१ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६-०७७ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६-०७७.pdf
२३ ३४ २०७६।०३।०१ आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को सेवा र कार्यहरूको लागि कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को अर्थ विधेयक.pdf
२४ ३५ २०७६।०३।०१ कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६-०७७ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६-०७७.pdf
२५ २२ २०७५।११।१० कर्णाली प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभुति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभुति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५.pdf
२६ २३ २०७५।११।१४ प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
२७ २४ २०७५।११।१४ कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
२८ २५ २०७५।११।१४ प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
२९ ३० २०७६।०५।१७ कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६.pdf
३० ३८ २०७६/१०/१९ कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
३१ ३९ २०७६/११/०२ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लोक सेवा आयोग ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६.pdf
३२ २७ २०७५/१२/०१ खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको बिधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाद्य-उत्पादन-अधिकार-तथा-सम्प्रभुता-सुनिश्चित-गर्न-बनेको विधेयक.pdf
३३ ४६ २०७७/०३/०५ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक, 2077 आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक, 2077_1.pdf
३४ ४४ २०७७/०३/०१ कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७_0.pdf
३५ ४५ २०७७/०३/०१ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केहि रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
३६ २९ २०७५।१२।१० सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७५_0.pdf
३७ ६७ २०७८/११/०३ कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७ (प्रतिस्थापन विधेयक) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश.pdf
३८ ६८ २०७८/११/०३ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केहि रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (प्रतिस्थापन विधेयक) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सञ्चि्त कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन विधेयक.pdf

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran