विधेयक माथिको संशोधन

क्र.स. दर्ता नं. दर्ता मिति शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज
१४ २०७९/१२/१२ कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक माथि संशोधन प्रस्ताव.pdf
१३ २०७९/१२/१२ कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव.pdf
०१ ३७ २०७६/०५/२४ प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (संशोधन) २०७६ सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक.pdf
०२ ३८ २०७६/१०/१९ कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक (संशोधन) २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
०३ ३९ २०७६/११/०२ लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश लोकसेवा आयोग, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
०४ ४० २०७६/११/१४ कर्णाली प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (संशोधन), २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
०५ ४१ २०७६/११/१४ कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (संशोधन), २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६ सशोधन.pdf
०७ ४२ २०७७/०२/२३ औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७.pdf
०६ ४३ २०७७/०२/२३ कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
०८ ४८ २०७७/०७/२१ कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
०९ ४९ २०७७/०७/२५ कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना.pdf
१० ५१ २०७७/०९/२९ शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक.pdf
११ ५२ २०७७/१२/०१ कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
१२ ६० २०७८/०६/१० सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक,२०७८ सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक,२०७८.pdf

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran