औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७७/०२/२३
अधिवेशन
छैठौं
दर्ता नं.
४२
क्र.स.
०७

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran