कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक (संशोधन) २०७६

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७६/१०/१९
अधिवेशन
पाँचौ
दर्ता नं.
३८
क्र.स.
०२

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran