कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७७/१२/०१
अधिवेशन
नवौँ
दर्ता नं.
५२
क्र.स.
११

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran