कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७७/०२/२३
अधिवेशन
छैठौं
दर्ता नं.
४३
क्र.स.
०६

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran