प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारीश्रमिक सेवाका सर्त र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७८/१२/०४
अधिवेशन
नवौँ
दर्ता नं.
७६
क्र.स.
१२

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran