प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (प्रतिस्थापन विधेयक)

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७८/११/०३
अधिवेशन
नवौँ
दर्ता नं.
७०
क्र.स.
०६

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran