प्रदेश लोक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७८/०१/०२
अधिवेशन
सातौं
दर्ता नं.
५३
सभाबाट पारित मिति
२०७८/०१/१३
क्र.स.
३७

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran