आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केहि रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (प्रतिस्थापन विधेयक)

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७८/११/१८
अधिवेशन
नवौँ
दर्ता नं.
६८
सभाबाट पारित मिति
२०७८/११/२४
क्र.स.
५१

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran