कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७६/०५/१७
दर्ता नं.
३०
सभाबाट पारित मिति
२०७६/०६/०८
क्र.स.
२९

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran