कर्णाली प्रदेशमा व्यापार-व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७७/०२/२३
दर्ता नं.
४३
सभाबाट पारित मिति
२०७८/१०/२५
क्र.स.
४४

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran