प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७५/११/१४
दर्ता नं.
२३
सभाबाट पारित मिति
२०७६/०५/२२
क्र.स.
२७

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran