मिति २०७८ माघ २७ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको नवौं बैठकको दैनिक कार्यसूची

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran