मिति २०७८ जेष्ठ ३१ गतेको सभाको आठौँअधिवेशनको आठौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran