मिति २०७९ साल चैत्र २२ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको एघारौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran