मिति २०७८ माघ २४ गतेको सभाको नवौँ अधिवेशनको छैंठौं बैठकको दैनिक कार्यसूची

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran