मिति २०७८ अषाढ २९ गतेको सभाको आठौँ अधिवेशनको १७ औँ बैठकको दैनिक कार्यसूची

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran