मिति २०७९ जेष्ठ १६ गते सभाको दशौँ अधिवेशनको पाचौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran