मिति २०८० साल जेष्ठ २१ गते दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको पाचौँ बैठकको दैनिक कार्यसूची

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran