जिल्ला सभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ¸२०७५

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७५।०२।२१
दर्ता नं.
१२
क्र.स.
१७

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran