कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७५।०३।१९
अधिवेशन
दोस्रो
दर्ता नं.
१९
क्र.स.
०३

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran