प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६-०७७

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७६।०३।०१
दर्ता नं.
३३
क्र.स.
२२

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran