खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको बिधेयक

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७५/१२/०१
दर्ता नं.
२७
सभाबाट पारित मिति
२०७७/०२/२८
क्र.स.
३२

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran