प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ लाई लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७८/१२/०४
अधिवेशन
नवौँ
दर्ता नं.
७५
क्र.स.
११

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran