प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran