प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran