सिलबन्दी मूल्यसूची स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran