विधेयकको उत्पत्ति र संघीय संसदमा छलफल एवं पारित गर्ने प्रकृया_राजन घिमिरे

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran