संसदीय निगरानी र सरकारको उत्तरदायित्व_डा भरतराज गौतम

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran